Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Baterie


Prostřednictvím našeho kolektivního systému má výrobce (nebo dovozce) kromě elektrozařízení možnost také řešení sběru a ekologického zpracování přenosných baterií a akumulátorů. Smlouvou o spolupráci při zajištění plnění povinností výrobců elektrozařízení k bateriím a akumulátorům zabudovaných do elektrozařízení nebo k nim přiloženým uzavřenou se společností ECOBAT s.r.o. mohou klienti využít i tuto nabídku a zaregistrovat se i do role subjektu " klient baterie"...

 

Výrobci/dovozci ve smyslu zákona o odpadech vyplývají ve vztahu k bateriím různé povinnosti. Mezi základní povinnosti patří označování baterií nebo akumulátorů (§ 31c zákona o odpadech). Konkrétně výrobce/dovozce je povinen zajistit, aby

  1. baterie, akumulátory a napájecí sady byly označeny grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru – symbol přeškrtnuté popelnice,
  2. přenosné baterie nebo akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory byly viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě a
  3. baterie, akumulátory a knoflíkové články obsahující více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova, byly označeny chemickým symbolem pro tento kov – Hg, Cd, Pb.

 

Dále je výrobce povinen na vlastní náklady písemně informovat konečného uživatele (§ 31d zákona o odpadech):

  • o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru; za tímto účelem výrobce způsobem dostupným konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu,
  • o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví a
  • o významu grafického symbolu pro oddělený sběr nebo zpětný odběr (symbol přeškrtnuté popelnice) a o významu označování baterií chemickými symboly v případě překročené hranice přítomnosti rtuti, kadmia nebo olova.

 

Výrobce je kromě výše uvedeného povinen podat roční zprávu o bateriích a akumulátorech; tuto povinnost za něho splní náš kolektivní systém. Dále má zajistit zpětný odběr použitých přenosných baterií a akumulátorů a nakonec zajistit zpracování a materiálové využití baterií (prostřednictvím našeho kolektivního systému).

 

Problematiku baterií a akumulátorů podrobněji upravuje:

  • tzv. baterkový zákon (zákon č. 297/2009 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.)
  • Vyhláška č. 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
  • Směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

 

Definice některých základních pojmů týkajících se baterií a akumulátorů (podle zákona o odpadech):

 

Baterie nebo akumulátory jsou zdroje elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, které se skládají z jednoho nebo více primárních článků neschopných opětovného nabití nebo z jednoho nebo více sekundárních článků schopných opětovného nabití; baterie nebo akumulátory se dále dělí do skupin přenosných baterií nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů.

 

Přenosná baterie nebo akumulátor je baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem.

 

Knoflíkový článek je malá okrouhlá přenosná baterie nebo akumulátor s průměrem větším než výškou, které se používají v zařízeních pro zvláštní účely, jako jsou například pomůcky pro nedoslýchavé, hodinky, malá přenosná zařízení a zálohové zdroje elektrického proudu.

 

Odpadní baterie nebo akumulátor je baterie nebo akumulátor, které se staly odpadem podle § 3 zákona o odpadech (odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu).

 

Zpracováním je jakákoliv činnost prováděná s odpadními bateriemi nebo akumulátory po jejich převzetí do zařízení pro třídění, přípravu na materiálové využití nebo přípravu na odstranění.

 

Výrobcem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvedou poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní činnosti baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených.

 

Posledním prodejcem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které dodávají v rámci své obchodní činnosti konečnému uživateli baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených. 

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz