Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Výrobci a dovozci


Kdo je výrobce

Výrobce je dle zákonné definice zákona o odpadech fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku

 1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo
 2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo
 3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh.

 

Uvedení na trh  je první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku.

 

Uvedení výrobku do oběhu je každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice po jeho uvedení na trh.

 

Dovoz výrobku je propuštění výrobku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití.

 

Jaké má povinnosti

Výrobci vyplývají ze zákona především tyto povinnosti:

 • zapsat se do Seznamu výrobců elektrozařízení, který vede Ministerstvo životního prostředí České republiky,
 • plnit povinnosti spojené s uváděním elektrozařízení na trh,
 • označovat elektrozařízení a poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s elektroodpadem,
 • účtovat recyklační poplatek dalším prodejcům nebo koncovým uživatelům,
 • zajistit a financovat zpětný odběr použitých elektrozařízení z domácnosti,
 • zajistit a částečně financovat oddělený sběr elektroodpadu od firem a podnikatelů,
 • zajistit a financovat zpracování elektroodpadu za použití nejlepších dostupných technik,
 • zajistit kvóty využití elektroodpadu,
 • poskytnout informace o opětovném použití a zpracování pro každý nový druh elektrozařízení uváděný na trh do roka od jejich uvedení na trh,
 • zpracovat roční zprávu a plnění povinnosti za uplynulý kalendářní rok a její zaslání Ministerstvu životního prostředí vždy nejpozději do 31. března,
 • hlásit změny údajů na Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

Výrobce nebo dovozce elektrozařízení si může zvolit způsob plnění povinností jednou z následujících možností:

 1. individuálně – samostatně, organizačně a technicky vše na vlastní náklady,
 2. solidárně – společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemné smlouvy,
 3. kolektivně – přenesením většiny povinností na jinou, právnickou osobu, která zajišťuje společné plnění povinností výrobců – přenesením na kolektivní systém.

 

Přenesením povinností na kolektivní systém je pro výrobce nebo dovozce elektrozařízení nejsnadnějším řešením, protože administrativně a funkčně zajišťuje většinu jeho zákonných povinností. Výhodou vstupu do kolektivního systému OFO – recycling je komplexní zajištění povinností zpětného odběru, zpracování veškeré povinné agendy, informační pomoc, zastupování v jednání s Ministerstvem životního prostředí a mnoho dalších.

 

Co dělat

Nejlepším řešením pro výrobce (dovozce) je přenést své rozsáhlé povinnosti na renomovaný kolektivní systém, který na sebe smluvně převezme vše ostatní. Zůstane jen povinnost ohlásit množství vyrobených (dovezených) výrobků a uhradit kolektivnímu systému recyklační poplatek dle příslušného ceníku. Postačuje se jen jednoduše zaregistrovat prostřednictvím web stránky www.oforec.cz .


Jak se zaregistruji

Pro vstup do kolektivního systému OFO – recycling je potřebné:

 • zaregistrovat se prostřednictvím web stránky www.oforec.cz , položka „ZAREGISTROVAT SE“
 • uzavřít smlouvu s kolektivním systémem OFO – recycling
 • podat prostřednictvím kolektivního systému OFO – recycling žádost o zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení, vedeného Ministerstvem životního prostředí 

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz