Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Poslední prodejci


Jaké má povinnosti

Poslední prodejce je dle zákona o odpadech právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která prodává elektrozařízení spotřebiteli (§ 38 odst. 4).

 

Poslední prodejce má ve vztahu ke spotřebiteli informační povinnost; tato spočívá zejména v povinnosti informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru (§ 37k odst. 3 zákona o odpadech). V případě, že poslední prodejce tuto informační povinnost nesplní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží (§ 38 odst. 5 zákona o odpadech).

 

Informace o způsobu zajištění zpětného odběru, kterou předává spotřebiteli podle výše uvedeného poslední prodejce, musí ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků minimálně obsahovat:

  1. název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru,
  2. druhy zpětně odebíraných výrobků,
  3. provozní dobu zpětného odběru,
  4. upozornění na bezplatnost zpětného odběru. 

 

Poslední prodejce musí také dbát na to, aby jím prodávaná elektrozařízení pocházela pouze od výrobců elektrozařízení zapsaných do Seznamu výrobců elektrozařízení (vedeném Ministerstvem životního prostředí). Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu, nese odpovědnost výrobce elektrozařízení za plnění jeho povinností stanovených zákonem o odpadech.

 

Pokud výrobce uvádí odděleně recyklační příspěvek, má poslední prodejce povinnost uvádět recyklační příspěvek odděleně při prodeji.

 

Zpětný odběr

Poslední prodejce má kromě informační povinnosti dále povinnost zajistit, aby  spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (§ 37k odst. 4 zákona o odpadech, tedy má povinnost zpětně odebírat elektrozařízení tzv. „kus za kus“ a zajistit jeho ekologickou likvidaci.

 

Spotřebitel při tomto typu zpětného odběru není poslednímu prodejci povinen prokazovat, zda elektrozařízení, které chce při nákupu nového elektrozařízení odevzdat v rámci zpětného odběru, koupil u tohoto konkrétního posledního prodejce. Poslední prodejce tedy není oprávněn vyžadovat po spotřebiteli předložení účetního dokladu o nákupu odevzdávaného elektrozařízení.

 

V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých výrobků zřetelně označeno nápisem „Místo zpětného odběru použitých výrobků“, přičemž slova „použitých výrobků“ mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele. Místa zpětného odběru výrobků se považují za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodě nebo městské části (pokud jsou zřízeny), kde se nachází prodejny těchto výrobků.

 

Možnosti řešení

Kolektivní systém OFO – recycling nabízí posledním prodejcům součinnost při plnění jejich povinností stanovených zákonem o odpadech. Poslední prodejce, který odebírá od svých zákazníků vyřazená elektrozařízení, se může zaregistrovat u našeho kolektivního systému.

 

Výhodou spolupráce je zabezpečení odvozu zpětně odebraných elektrozařízení z prodejny, resp. možnost bezplatného odložení těchto elektrozařízení na nejbližším sběrném dvoře našeho kolektivního systému. Kromě toho zajistíme deklaraci plnění povinnosti posledního prodejce při případné kontrole, kterou může provést Česká inspekce životního prostředí a Česká obchodní inspekce.

 

Kolektivní systém OFO – recycling nabízí výše uvedené služby také servisům a opravnám. K tomu je potřeba jejich registrace jako místa zpětného odběru. 

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz