Zaregistrovat se
cze
Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení
Přihlašovací formulář

   

   

Občané – spotřebitelé


Proč recyklovat

Průměrný občan České republiky vyhodí každé dva měsíce přibližně stejné množství odpadků, kolik sám váží. Velkou část tohoto odpadu tvoří elektroodpad. Ten na jedné straně obsahuje množství nebezpečných látek jako rtuť, kadmium, olovo, bromované zpomalovače hoření atd, ale také na druhé straně mnoho materiálu, který je možno recyklovat a dále využívat. Jde hlavně o železo, měď, hliník, sklo, plasty a také mnoho vzácných kovů. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby se elektrospotřebiče důkladně třídili a recyklovali a tak se přispívalo k ochraně životního prostředí.

 

Tím, že občan jako spotřebitel přispívá z podstatné části k tvorbě odpadů, je důležitým článkem v systému s jeho nakládáním. Dostatečnou informovaností a následně správným odložením starého elektrospotřebiče občan zajistí, že elektrozařízení se ekologicky zpracuje a recykluje. Tím přispěje k tomu, že se aspoň zčásti minimalizuje využívání přírodních surovin, které je nutno vytěžit a průmyslově zpracovat. Eliminují se tak zbytečné ekologické škody z dolů a lomů, exhalace z továren, nebezpečné toxické odpady, zbytečná spotřeba surovin k výrobě energie a v neposlední řadě negativní dopady na lidské zdraví.

 

Od roku 2005 platí v České republice zákonná povinnost, že všechny elektrospotřebiče musí být označeny symbolem přeškrtnuté podtržené popelnice. Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že jde o elektrozařízení vyrobené nebo dovezené po 13.8.2005. Podle tohoto symbolu spotřebitel ihned pozná, že nepotřebné zařízení je elektroodpadem a tím pádem nesmí skončit v běžném komunálním odpadu. U starších nebo poničených zařízení ale tento symbol najít nemusíme, proto se nemůžeme vždy spoléhat pouze na označení, ale v takovém případě musíme zvážit, zda daný výrobek patří do komunálního odpadu nebo ho je nutné třídit.

 

Co dělat, když doslouží

Každý spotřebitel by měl vědět, že žádná elektrozařízení nesmí skončit v komunálním odpadu – v popelových nádobách nebo kontejnerech. Nepotřebná elektrozařízení je nutno odkládat bezplatně na místa k tomu určená, která zabezpečí jejich opětovné použití nebo ekologické zpracování.

 

Tyto místa se nacházejí:

  • v prodejně u tzv. posledního prodejce; tady je možno bezplatně odevzdat starý elektrospotřebič při koupi nového výrobku s podobnými vlastnostmi (tzv. kus za kus),
  • na veřejném sběrném místě (informace o něm získáte u posledního prodejce nebo také na webových stránkách kolektivních systémů), případně formou mobilního sběru.

 

Třeba podotknout, že elektrozařízení se odevzdává kompletní, aby bylo správně zajištěno jeho ekologické využití a aby nedošlo k úniku nebezpečných látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí. Místo nákupu elektrospotřebiče ani výrobní značka produktu neovlivňuje, kam se má použité elektrozařízení odevzdat k recyklaci.

 

Kdo to zaplatí

Důležitým pojmem v souvislosti s nakládání s odpady je tzv. recyklační poplatek neboli poplatek za historický elektroodpad, také znám pod zkratkou PHE (nebo za tzv. nový elektroodpad PNE, resp. spolu PHE + PNE). Tento poplatek je součástí ceny nového elektrospotřebiče. Od 13. srpna 2005 vznikla všem výrobcům a dovozcům s novelou zákona o odpadech povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objevuje samostatná položka, která zákazníkům sděluje, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení; recyklace je tudíž předplacena.

Aktuality

04.04.2016
LILA domov pro postižené děti více...

25.03.2016
Poděkování občanům více...

01.04.2016
Roční hlášení 2015 více...

18.03.2015
Nový ceník od 1.4.2015 více...

26.09.2014
Co s nepotřebným odpadem? více...

08.09.2014
Vyhláška č. 184/2014 Sb. více...

29.08.2014
Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení více...

06.12.2013
Poplatek za historické solární panely více...

01.10.2013
OFO získalo registraci na solární panely více...

04.07.2013
Vyhláška č.178/2013 Sb. více...

01.01.2013
OFO - recycling s.r.o. nabízí i řešení přenosných baterií a akumulátorů více...

01.01.2013
Proč právě OFO-recycling s.r.o.? Výhody účasti v kolektivním systému OFO-recycling: více...


Základní kontakty

OFO – recycling s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Tel.: + 420 519 327 038
Fax: + 420 519 327 039
E-mail: oforec@oforec.cz